• :
  • :

VÙNG VÀ VAI TRÒ CỦA VÙNG TRONG PHÁT TRIỂN

Tóm tắt: Bài viết hệ thống hóa các quan niệm về vùng cũng như các cách thức phân vùng khác nhau tùy thuộc mục tiêu nghiên cứu hay quản lý. Trên cơ sở tiếp cận từ góc độ vùng trong quốc gia, tác giả khái quát vai trò của vùng trong phát triển. Về cơ ...