• :
  • :

Phát triển bền vững ngành khai thác thủy sản tỉnh Hà Tĩnh

Khai thác thủy sản là hoạt động sinh kế rất quan trọng của cộng đồng ngư dân ven biển tỉnh Hà Tĩnh. Trong những năm qua, ngành khai thác thủy sản của tỉnh đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là giảm nghèo cho ...